UBND TP.HCM: Được chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đấtUBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 54 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2009 về hạn mức tối thiểu tách thửa đất.

Theo đó, người dân được chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất sang đất ở nếu thuộc khu vực đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phù hợp quy hoạch, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Thửa đất sau khi chuyển mục đích và tách thửa phải bảo đảm điều kiện về diện tích tối thiểu (được quy định tại Quyết định 19). Các trường hợp đặc biệt được tách thửa dưới hạn mức tối thiểu (như có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chia thừa kế, hòa giải) thì diện tích nhỏ nhất là 25 m2 với đất ở, 300 m2 với đất nông nghiệp.

Nếu toàn bộ thửa đất được tách thửa đều chuyển thành đất ở, người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng sang đất ở trước khi tách thửa. Với thửa đất từ 1.000 m2 đến 2.000 m2 thì ngoài thủ tục trên còn phải có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Thửa đất từ 2.000 m2 trở lên muốn tách thửa phải thực hiện thủ tục như với dự án.

Quyết định này cũng quy định căn cứ để giải quyết cho tách thửa, chuyển mục đích là quy hoạch 1/2000 đã được duyệt. Khu vực nào không có quy hoạch này thì sử dụng quy hoạch sử dụng đất.

Theo Pháp Luật TP

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More