Đồng Nai hoàn chỉnh đề án quy hoạch tổng thể KT-XH tầm nhìn 2030 Hướng đến xây dựng Đồng Nai thành 1 trong 5 trung tâm kinh tế, đô thị lớn có sức lan tỏa mạnh của cả nước

Trên cơ sở cân nhắc, lựa chọn từ 4 phương án được đề xuất, Đồng Nai đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2020 còn 12,3-13,3%/năm so với mức bình quân 14,7%/năm so với quy hoạch cũ. Trong đó, giai đoạn 2011-2015 tăng 12,5-13,5% Quy hoạch cũ tăng 14,5-15%/năm; giai đoạn 2016-2020 tăng 12-13% thay vì 13,5-15% như quy hoạch cũ. Từ mục tiêu chung, các mục tiêu khác cũng thay đổi cho phù hợp với khả năng huy động vốn đầu tư. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.900USD-3.000 USD vào năm 2015 và đạt 5.700USD-6.200USD vào năm 2020, thay vì 3.270USD và 6.480USD như quy hoạch cũ. Các chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và các chỉ tiêu khác cũng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Riêng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 dự kiến là 260-270 ngàn tỷ đồng thay vì 210 ngàn tỷ theo quy hoạch cũ. Giai đoạn 2016-2020 là 550-600 ngàn tỷ thay vì 386 ngàn tỷ như quy hoạch cũ. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng được điều chỉnh giảm, nhưng các điều kiện để đảm bảo thực hiện quy hoạch tăng lên, điều này góp phần tăng tính khả thi cho đề án.

Hướng đến xây dựng Đồng Nai thành 1 trong 5 trung tâm kinh tế, đô thị lớn có sức lan tỏa mạnh của cả nước. Vì vậy, mục tiêu của đề án nêu ra là phát huy lợi thế, duy trì tốc độ phát triển nhanh và bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, để đến năm 2015 xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp và thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020.
Theo Baoxaydung

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More